Het Manifest

Manifest

HET UVV ’40 MANIFEST 2013-2023 

1. Wie wij zijn.

UVV ’40 kenmerkt zich door een sterke binding met het dorp Ulvenhout en haar inwoners alsmede Breda Zuid. UVV ’40 heeft ook een grote schare oud-voetballers die actief en passief verbonden zijn met de vereniging. De komende jaren willen we de binding met Ulvenhout, de leden, familieleden van spelers, de oud-voetballers en alle mogelijke betrokkenen sterker gaan maken. Dit willen we doen aan de hand van het motto:
‘UVV ’40, een familieclub met ambitie’
 
Dat wil zeggen dat alle activiteiten en beslissingen binnen de vereniging getoetst zullen worden aan dit motto; past het binnen de geest die dit motto uitstraalt? Zo ja dan is dat prima, zo nee dan moet het wel aan de achterban uit te leggen zijn. Er zijn immers beslissingen die een bestuur zal moeten nemen die ogenschijnlijk minder of niet passen onder dit motto.
 
Onze missie: 
Onze leden en hun aanhang de gelegenheid bieden om zich als voetballer te kunnen ontwikkelen en plezier te kunnen maken met en door het voetbalspel. Daarnaast willen we als vereniging een positieve bijdrage leveren aan het sociale klimaat van Ulvenhout en haar directe omgeving (Zuid Breda).
 
 

2. Ambities

De ambitie voor de komende jaren is:
UVV ’40 is vanaf 2019 een stabiele 3e-klasser met af en toe zicht op promotie naar de 2e klasse.   
   
        
We zijn er van overtuigd dat het creëren van een familiegevoel goed te combineren is met het zo goed mogelijk presteren in de zogenoemde ‘1’-lijn; de JOx-1 lijn en selectie senioren. Immers, talentvolle spelers verdienen ook een podium binnen onze vereniging. Wij vinden het van belang om duidelijk te zijn welke sportieve ambitie de vereniging nastreeft. Ook hier moet passendheid zijn ten aanzien van het motto.
Deze ambitie is natuurlijk meer dan een makkelijk lopende zin. Het betekent enorm veel voor de vereniging omdat het koersbepalend is voor de samenstelling van de technische staf, de trainingen, het beleid ten aanzien van werving van talentvolle spelers, etc.
 
 
2.1 Invulling trainingsstaf.
Om de genoemde ambitie te behalen is een ferme investering in de jeugd noodzakelijk. In de 1-lijn moeten dan ook gediplomeerde trainers aan het werk zijn die samen met de Technische Commissies (Jeugd en Senioren) staan voor een gedegen beleid waarin presteren samen gaat met plezier. In een nadere uitwerking in een Opleidingsplan zullen de speelwijzen van UVV ’40 en het daarmee samenhangende palet van trainingen en opleidingen worden beschreven.
De hoofdtrainer (trainer selectie senioren) zorgt voor een strakke lijn tussen selectie en jeugdelftallen middels een goede communicatielijn met de jeugdtrainer(s). Belangrijk is dat zij met de TC’s zorgdragen voor een goede verbinding met de (jeugd) trainers buiten de 1-lijn want ook zij dragen bij aan de aanvoer van goede spelers naar de 1-lijn en moet er wederkerigheid zijn in scherpte: het ‘bewaken’ van het motto! Daarnaast staan kwalitatief hoogstaande trainingen garant voor uitdaging en binding van de leden aan de club. Juist die combinatie zorgt voor voldoende prikkeling van talentvolle voetballers om met zicht op een goed spelend 1e elftal zich voor lange(re) tijd te binden aan onze club.
Zowel hoofdtrainer als jeugdtrainer(s) dienen gediplomeerd te zijn met liefst een hogere bevoegdheid dan het niveau waar ze bij UVV op starten. Onze trainers moeten zelf voortdurend zorgen voor de juiste inspiratie en houding waardoor niet alleen het motto maar zeker ook gedreven enthousiasme de boventoon voert.
 
Spelerskaarten.
Van ieder lid zal een zogenoemde spelerkaart worden bijgehouden. Hierop staan naast de gegevens van de speler, de ontwikkelpunten en kwalificaties. Verder zal op de spelerskaart de voortgang/progressie worden bijgehouden waarbij opgetekend moet worden dat de speler (en/of de ouder(s) van die speler) op de ontwikkelpunten invloed heeft, uiteraard in wederkerigheid en redelijkheid en billijkheid.
De spelerskaarten zullen een belangrijke rol gaan spelen in het bewaken van het motto alsmede in de opleidings- en trainingsprogramma’s.
 
2.2 De Bussinessclub UVV ’40.
Om het voorenstaande te realiseren is een structurele financiele voorziening noodzakelijk. De inkomstenpositie zoals in 2016 dient te worden versterkt naar 2019 toe.
Het oprichten van een Bussinessclub is hiertoe een belangrijke keuze. Ulvenhout is een welvarend dorp met veel ondernemers en succesvolle leden van managementteams. Dit gegeven zullen we optimaal gaan benutten.
De Bussinessclub moet de aangesloten ondernemers een netwerk bieden dat het door gerichte activiteiten voor hen commercieel interessant maakt om lid te zijn van onze Bussinessclub. Uitwisselingen met andere Bussinessclubs zoals die van NAC Breda, hockeyclub Push, andere voetbalverenigingen en ondernemersplatformen alsmede events zoals Golfclinics en sportwedstrijden (Jeugdland), presentaties en bedrijfsbezoeken zullen onze Bussinessclub extra cachet geven. Hierdoor zal structureel een extra financiele impuls komen die de begrotingspositie niet alleen versterkt maar garant zal staan voor het behalen van de gestelde doelen, de ambitie(s). De opzet van de Bussinessclub is een onderdeel van het Financieel/Commercieel Plan dat apart zal worden uitgewerkt.
 
                           

3. De familieclub UVV ’40; het creëren van een “familiegevoel”.

Het motto “UVV ’40, een familieclub met ambitie” mag geen loze kreet worden. Het is een opdracht voor bestuur, medewerkers, leden en supporters om daadwerkelijk te zorgen voor een UVV-familie. Hiertoe zijn een aantal concrete activiteiten te ondernemen:
  • bij de start van seizoen 2015-2016 moeten alle teams dezelfde outfit dragen. (inmiddels ingevuld met de overstap op Quick Teamwear sinds seizoen 2018-2019)
  • De communicatie binnen de club moet helder en volgens korte lijnen verlopen doch vooral in de volle breedte. De valkuil van ambitieus zijn is dat er te veel focus en nadruk op de zogenoemde 1-lijn wordt gelegd waardoor er binnen de vereniging schotten ontstaan wat niet past onder het motto! We zullen elkaar hier in alle geledingen van UVV scherp op moeten houden!
  • Op alle niveaus moeten kwalitatief goede trainingen worden verzorgd. Waar dit vanwege capacitaire redenen niet door gediplomeerde trainers kan worden gedaan investeert UVV door middel van clinics door gediplomeerde trainers in de vrijwilligers die trainingen binnen UVV verzorgen. 

4. De UVV ’40-vrijwilligers                                

Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers; elftalleiders, coaches, trainers, supporters, vervoerders, etc. Daarom willen we hier gericht beleid op maken dat er voor zorgt dat het enthousiasme van de vrijwilligers geprikkeld blijft maar dat tevens de waardering voor hun inzet en activiteiten structureel vorm krijgt. Binnen dit beleid zal aandacht zijn voor:
  • incidentele en structurele vergoedingen
  • investeringen in opleidingen, trainingen en clinics
  • speciale evenementen       
 

5. Integriteitstatuut.

Een voetbalvereniging zoals UVV is meer dan alleen maar een sportclub. Het is een plaats van samenkomst waar mensen sport bedrijven maar ook sociaal met elkaar verkeren, in alle opzichten. Overal waar regelmatig veel mensen met elkaar samenkomen is het van belang op hoofdlijnen helder te zijn over hoe er met elkaar wordt omgegaan, waar grenzen worden getrokken.
Integriteit is hierin een sleutelbegrip. UVV ’40 stelt zich op het standpunt dat bestuur, medewerkers en leden te allen tijde integer zullen handelen waarbij Fairplay een uitgangspunt is. Dat betekent dat regels, zoals die van de KNVB, zullen worden nageleefd en gehandhaafd. Financiele impulsen zullen op herkomst worden getoetst teneinde de eer en goede naam van UVV ’40 hoog te houden, zulks ter beoordeling door het bestuur. Het bestuur zal voor aanvang van het seizoen 2013-2014 zorgdragen voor een integriteitsstatuut en dat duidelijk en herkenbaar communiceren binnen de vereniging.
Terug naar boven